W lutym 2012 r. odbę­dzie się IX Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Zespo­łów Instru­men­tów Dętych. Infor­ma­cje doty­czące ter­minu oraz warun­ków uczest­nic­twa będą zamiesz­czone na stro­nie inter­ne­to­wej w poło­wie 2011 r.

więcej tutaj >>>

Reklamy