26 marca 2012 o godz. 19:00 na Sali Koncertowej im. F. Chopina na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie odbędzie się Jubileusz prof. Stanisława Malikowskiego.

Uro­dzony na Rze­szowsz­czyź­nie w roku 1939. Edu­ka­cję muzyczną roz­po­czął w Liceum Muzycz­nym w Kato­wi­cach. W 1965 roku ukoń­czył stu­dia w Wyż­szej Szkole Muzycz­nej, otrzy­mu­jąc dyplom z wyróż­nie­niem, w kla­sie oboju prof. E. Mandery.

Pracę zawo­dową roz­po­czął w Fil­har­mo­nii Śląskiej pod dyrek­cją Karola Stryi. W roku 1963 został człon­kiem WOSPR i TV na sta­no­wi­sku soli­sty pod dyr.Jana Krenza. W latach 1968–2002 był soli­stą w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej pod dyr. Witolda Rowic­kiego i Kazi­mie­rza Korda. W sezo­nie 1970/71 pra­co­wał w orkie­strze B.O.G. w Bazy­lei na sta­no­wi­sku pierw­szego oboisty.

Współ­pra­cuje z orkie­strami kame­ral­nymi Karola Tau­scha, Jerzego Mak­sy­miuka, Agieszki Ducz­mal, Toma­sza Radzi­wo­no­wi­cza, Tade­usza Ochlew­skiego. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta doko­nał wielu nagrań radio­wych i płytowych.

Pracę peda­go­giczną roz­po­czął w 1971 roku w Liceum Muzycz­nym i w Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie. Obec­nie, jako pro­fe­sor zwy­czajny, pro­wa­dzi klasę oboju. Jego absol­wenci zaj­mują czo­łowe sta­no­wi­ska w orkie­strach kra­jo­wych i zagranicznych.

Brał udział w jury w Col­mar i Monachium.

Odzna­czony krzy­żem Ofi­cer­skim Orderu Odro­dze­nia Polski.

Wyko­nawcy:

 • Lidia Kha­ner, Filip Woź­nia­kow­ski, Adam Halicki, Urszula Januchta, Seba­stian Alek­san­dro­wicz, Mag­da­lena Karo­lak, Tytus Woj­no­wicz, Alek­san­dra Rojek, Piotr Lis — oboje
 • Łukasz Dzi­kow­ski, Prze­my­sław Nale­wajka – rożki angielskie
 • Romu­ald Gołę­biow­ski, Adrian Janda – klarnety
 • Leszek Wach­nik, Mariusz Ocza­chow­ski – fagoty
 • Alek­san­der Sze­be­sczyk, Robert Duda – waltornie
 • Grze­gorz Lalek, Lud­miła Pie­strak – skrzypce
 • Luiza Alek­san­drow – altówka
 • Maciej Łuka­szuk – wiolonczela
 • Daniel Zorzano – kontrabas
 • Krzysz­tof Garstka – klawesyn
 • Kwar­tet CAMERATA: Wło­dzi­mierz Pro­miń­ski, Andrzej Kor­dy­kie­wicz – skrzypce, Piotr Reichert – altówka, Roman Hof­f­mann – wiolonczela
 • Agnieszka Kopacka – fortepian

W pro­gra­mie: T. Albi­noni, M. Arnold, L. van Beetho­ven, B. Brit­ten, W. A. Mozart, A. Vivaldi

Koor­dy­na­tor kon­certu: ad. Tytus Wojnowicz

Więcej informacji >>>

Reklamy